★ ស្វាគមន៍មកកាន់ W8BET ជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត។ រាល់ការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាដែលល្អឥតខ្ជោះពីផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់យើង។ សូមរីករាយជាមួយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នក និងទំនាក់ទំនងមកយើងបានគ្រប់ពេល ២៤/៧។      ★

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

យើងទទួលស្គាល់ និងគោរពសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នក។ ការរក្សាទិន្នន័យរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពគឺជាកង្វល់ចម្បងរបស់យើង។

យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់ជាឯកជន ហើយនឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មាននេះដល់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ លុះត្រាតែតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ឬដីការបស់តុលាការ។ ជាមួយនឹងករណីលើកលែងដែលយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញ និងផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរៀងៗខ្លួន ក្នុងកម្រិតចាំបាច់សម្រាប់ការបញ្ចប់ការទូទាត់សម្រាប់សេវាកម្មដែលផ្តល់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈ Secure Socket (SSL 128 bit encryption Standard) ហើយត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងបរិស្ថានប្រតិបត្តិការដែលមានសុវត្ថិភាព ដែលមិនអាចចូលប្រើបានដោយសាធារណៈជន។ ការចូលប្រើផ្ទៃក្នុងចំពោះទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់ និងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។