★ ស្វាគមន៍មកកាន់ W8BET ជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត។ រាល់ការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាដែលល្អឥតខ្ជោះពីផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់យើង។ សូមរីករាយជាមួយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នក និងទំនាក់ទំនងមកយើងបានគ្រប់ពេល ២៤/៧។      ★

 ការបដិសេធ

W8BET មិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ ឬភាពត្រឹមត្រូវនៃគេហទំព័រខាងក្រៅទេ។
ក្នុងករណីដែលមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា ឬភាពមិនស្របគ្នារវាងកំណែភាសាអង់គ្លេស និងកំណែជាភាសាផ្សេងទៀត កំណែជាភាសាអង់គ្លេសនៃលក្ខខណ្ឌត្រូវមាន។